با دستای خودت زندگیتو بساز...2023-01-28

درباره ما

هدف اصلی ما در مجموعه تراول تورز آموزش مردم و افزایش آگاهی آنان نسبت به کشورهای مختلف است. ما قصد داریم افراد را با چالش ها و زیبایی های کشورهای مختلف از جنبه های گوناگون هوشیار کنیم.

حمایت مالی

مجله ترول تورز هیچگونه فعالیت مهاجرتی ندارد و صرفا مطالب منابع خارجی را ترجمه و منتشر می نماید.